Kroppsspråk och tankesprång: Vetenskap i rörelse

I denna antologi presenterar fyra doktorander vid Institutionen för musik- och teatervetenskap ett antal olika perspektiv på ett så skenbart enkelt begrepp som “kroppen”. I alla bokens texter har doktoranderna försökt att använda och utveckla material som ligger nära deras avhandlingsämnen. Texterna är därmed inte delar av deras avhandlingsarbete, utan boken har tillkommit som ett parallellt projekt. En förhoppning är att texterna återspeglar vitaliteten och komplexiteten i ett forskningsfält där kroppen är central.


In this anthology, four doctoral students at the Department of Musicology and Performance Studies, Stockholm University, presents a number of different perspectives on such a seemingly simple concept as “the body”. In all of the book’s texts, the students have tried to use and develop materials close to their dissertation topics. The texts are thus not part of their thesis, but the book has emerged as a parallel project. One hope is that the texts reflect the vitality and complexity of a research field where the body is central.