Playing Activists and Dancing Anarchists: Men and Masculinities in Cultural Performances in Contemporary Sweden

Dirk Gindts akademiska avhandling syftar till att analysera män och maskuliniteter i politiska demonstrationer, och liknande manifestationer, som föreställningar och närmar sig härigenom kulturella iscensättningar som teatrala händelser. Fallstudierna omfattar den stora fredsdemonstrationen mot invasionen av Irak i Stockholm i februari 2003, en gatuteaterföreställning av komikerna Kesselofski och Fiske, som argumenterar mot den europeiska monetära unionen, fyra socialdemokratiska första maj-firanden med Göran Persson som huvudtalare, samt två antirasistiska demonstrationer varav en ledde till en våldsam gatukamp mellan aktivister och kravallpolistrupper.

Avhandlingen föreslår att teatervetenskap kan vara ett relevant sätt att undersöka män och maskuliniteter i politiska händelser i realtid. Metoden för studien är baserad på deltagandeobservation och materialet kompletteras med ytterligare källor. Teoretiska och analytiska metoderna är inspirerade av Willmar Sauters modell av teatrala händelser och Raewyn Connells teori om hegemonisk maskulinitet.

De olika kapitlen identifierar och diskuterar ett brett spektrum av män och maskuliniteter, från en cowboy-politiker och en finansiell haj att döda politiska far siffror och maskerade kollektiv av martyrer. En närmare analys visar att många av dem är samtida förkroppsligande eller delaktig anhängare av hegemonisk maskulinitet. Underneath den lekfulla ytan av vissa av händelserna är starka underströmmar av detta ideal. Studien visar också det växande motståndet erbjuds av feministiska aktivister, konstnärer och musiker. Kulturella föreställningar visa sig vara loci där hegemoniska manlighet är inte bara reproduceras, men också ifrågasatta. Begreppet teaterhändelse hjälper till att identifiera och lyfta dessa försök och visar hur teatervetenskap kan bidra till att analysera män och maskuliniteter.

Dirk Gindt avhandling säljs inte längre av STUTS. Den publicerades i en ny upplaga av VDM Verlag Dr Müller (ISBN 978-3836464802) mars 2008. Kan beställas via nätbokhandlar.


Playing Activists and Dancing Anarchists is Dirk Gindt’s Ph.D. dissertation that aims to analyse men and masculinities in political demonstrations and similar manifestations by conceptualizing and analytically approaching such cultural performances as theatrical events. The case studies include the large peace demonstration in Stockholm in February 2003 against the invasion of Iraq; a street theatre performance by the comedians Kesselofski and Fiske, who argue against the European Monetary Union; four Social Democratic May Day celebrations with former prime minister Göran Persson as the main speaker; two anti-racist demonstrations, one of which leads to a violent street battle between activists and a riot police squad.

The dissertation proposes Performance Studies as a relevant means of examining men and masculinities in political live events. The method of study is based on participant observation and the material is complemented with additional sources. The theoretical and analytical approach is inspired by Willmar Sauter’s model of the theatrical event and Raewyn Connell’s theory of hegemonic masculinity.

The different chapters identify and discuss a broad range of men and masculinities, from a cowboy-politician and a financial shark to dead political father figures and masked collectives of martyrs. A closer analysis reveals that many of them are contemporary embodiments or complicit supporters of hegemonic masculinity. Underneath the playful surface of some of the events are strong undercurrents of this ideal. The study also shows the growing resistance offered by feminist activists, performers and musicians. Cultural performances prove to be loci where hegemonic masculinity is not only reproduced, but also contested. The concept of the theatrical event helps to identify and spotlight these attempts and shows how Performance Studies can contribute to analysing men and masculinities.

Dirk Gindt’s dissertation is no longer sold by STUTS. It was published in a new edition by Vdm Verlag Dr. Müller (ISBN 978-3836464802) in March 2008.