Vem går på teatern? En inventering av publikundersökningar 1924-1982

I början av 1980-talet arbetade en forskargrupp inom dåvarande Institutionen för teater- och filmvetenskap med det treåriga projektet Teaterpubliken – förståelsen och upplevelsen av teaterföreställningar, finansierat av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR). Man ville närma sig frågan: Vad får publiken egentligen ut av teaterföreställningar?

Som ett led i projektet sammanställdes och granskades det tidigare publicerade på området. Det visade sig att det rådde en tämligen stor överensstämmelse mellan de uppgifter som skilda författare kommit fram till, trots att undersökningarna var gjorde under en period av 25 år. Det visade sig också att undersökningarna på några undantag när ägnat sig åt samma frågeställningar. De flesta studier av teaterpubliken hade bedrivits av sociologiska synvinklar. I rapportens inledning konstateras att de sociologiska traditionerna fortfarande dominerar, men att man internationellt kan skönja en viss nyorientering.


In the early 1980s, a research group was working within the former Department of Theater and Film Studies, Stockholm University, with the three-year project Theater Audiences – understanding and experience of the theater, funded by the Humanities and Social Science Research Council (HSFR). They wanted to approach the question: What does the audience really get out of going to the theater?

As part of the project, previously published research in the field was compiled and reviewed. It turned out that there was a fairly high degree of agreement between the conclusions from a number of different authors, although the surveys were made over a period of 25 years. It also appeared that the investigations, with some exceptions, engaged in almost the same issues. Most studies of theater audiences were carried out by sociological perspectives. The report’s introduction states that the sociological traditions still dominate, but that a new direction can be discerned in new international research.