Dans och historiografiska reflektioner

Inom dansvetenskapen finns det fortfarande många områden kvar att skriva historia om, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Med behovet av ny empirisk historieforskning i blickpunkten, kan det vara lätt att glömma bort vikten av att kontinuerligt återbesöka tidigare historieskildringar och redovisad empirisk kunskap – för att testa dem på nytt genom den egna tidens glasögon. Likaså är det viktigt att med jämna mellanrum rikta en kritiskt granskande blick på teorier och metoder som man har införlivat i sin egen arsenal av vetenskapliga redskap. Hur fungerar de idag? Finns det alternativ? Det är något av den undersökande attityd som appliceras i Dans och historiografiska reflektioner.


Within Dance Studies, there are still many texts to be written about history in both a national and an international perspective. With the need for new empirical historical research in focus, it might be easy to forget the importance of continually re-visit earlier depictions of history and the empirical knowledge provided – to test them again through the glasses of their own era. It is equally important to regularly make a critical investigative look at theories and methods that have been incorporated into our own arsenal of scientific tools. Are they working today? Are there alternatives? This is one of the exploratory attitudes that is applied in Dans och historiografiska reflektioner (Dance and historiographical reflections).