Böcker / Books

Serier / Series:

Theatron

Inom Theatron-serien publicerar STUTS avhandlingar inom musik-, dans- och teatervetenskap samt andra vetenskapliga studier inom ämnesområdet. Serien har utkommit sedan 1978.

Within its series Theatron, STUTS publishes theses and other scientific studies in Performance/Theatre Studies. Theatron has been an ongoing project by STUTS since 1978.

 

Pocket

Teatervetenskapliga småskrifter är STUTS pocketutgåvor. Serien har utkommit sedan 1970-talet, då som enklare häften. Från och med 2009 är utgivningen i form av pocketböcker.

The STUTS paperback editions, has been published since the 1970s – from the beginning as simple booklets. From 2009, the publication form has been changed to the usual form of paperback books.

 

Svensk dramatik / Swedish Drama

Inom serien Svensk dramatik publicerar STUTS svåråtkomlig eller ännu ej publicerad svensk dramatik, framför allt från tiden före 1925.

In the Swedish Drama series, STUTS publishes inaccessible or not yet published Swedish drama, especially from the time before 1925.

 

Practica

Practica-serien breddar Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studiers utgivnings profil genom samverkan med de konstnärliga högskolorna. Praxisnära forskning och konstnärligt utvecklingsarbete står i fokus för denna serie. Practica-serien utgör en länk mellan teoretiska, kritiska och historiska teaterstudier och forskning kring kreativa processer, konstnärliga uttryck och scenkonsternas organisation.

The Practica series broadens the profile of STUTS publications by interacting with the arts colleges. Practice-based research and artistic development are the focus of this series. Practica represents a link between theoretical, critical and historical theatre studies and research on creative processes, artistic expression and the performing arts organisation.

 

Introductioner till / Introductions to

Inom serien Introduktioner till… utges böcker avsedda för grundutbildningar i ämnen såsom teater, dans, cirkus, osv.

In the series Introductions to… STUTS publishes books meant for undergraduate teaching in certain subjects, such as theatre, dance, circus, etc.

 

Ulvalda titlar / Selected Titles

The Theatre of Drottningholm—Then and Now: Performance Between the 18th and 21st Centuries

Kroppsspråk och tankesprång: Vetenskap i rörelse

Ibsen in the Theatre